MKS 315 N / MKS 315 R
/ MKS 315 V / MKS 316 R / MKS 316 V körfűrészekhez.